loader image

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Alle aankopen bij Body Training Studio zijn definitief. 2. Body Training Studio biedt geen restitutie van diensten of producten voor verandering van gedachten, blessure, ziekte, adreswijziging of enige andere reden.
2. 2. De kosten kunnen van tijd tot tijd stijgen als gevolg van een stijging van de kosten en baten. Verhoging van de tarieven geldt alleen voor nieuwe contracten en passen.
3. 3. Indien bij de aankoop van pakketten betalingen in termijnen moeten worden verricht, stemt de aanvrager ermee in deze termijnen goed te keuren met een krediet- of debetkaart op de data die vooraf in het dienstencontract zijn vastgelegd.
4. 4. Alle lidmaatschappen (onbeperkte passen, rendez-vous, klassenkaarten en contracten) zijn nominatief en niet overdraagbaar.
5. 5. Enkelvoudige lidmaatschappen (onbeperkte passen, rendez-vous, klassenkaarten en contracten) kunnen niet worden gedeeld. Iedereen die betrapt wordt op het delen van een lidmaatschap wordt de toegang geweigerd en verliest zijn of haar lidmaatschap voorgoed.
6. 6. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om elke onbetaalde deelname aan een les, workshop of ander evenement in Body Training Studio te regelen. Body Training Studio behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van het lid op te schorten totdat de onbetaalde deelname is voldaan.
7. 7. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om een eventueel negatief saldo op de rekening van Body Training Studio te vereffenen. 8. Body Training Studio behoudt zich het recht voor het lidmaatschap van het lid op te schorten totdat het negatieve saldo op het account van het lid bij Body Training Studio is vereffend.
8. 8. Cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld voor lessen, lidmaatschappen of producten. Ze zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
9. 9. Om zich te registreren of te kopen bij het online reserveringssysteem van Body Training Studio en om de reguliere lessen bij te wonen, moet je ouder zijn dan achttien (16) jaar.
10. 10. U dient ervoor te zorgen dat de gegevens die u bij de inschrijving of op enig moment verstrekt, correct en volledig zijn.

Onbeperkt aantal passen, Rendez-vous & Class Passes

1. 1. “Unlimited Passes & Rendez-vous” bestaan uit een onbeperkt aantal lidmaatschappen die met een enkele betaling worden aangekocht.
2. “2. “Rendez-vous” bestaat uit 10- of 40-klassen passen en Drop-in passen.
3. 3. Elke onbeperkte pas (behalve voor presales, die alleen toegang geven tot een nieuwe studio) geeft je toegang tot onbeperkte lessen & Rendez-vous in al onze studio’s, maar sluit workshops of andere speciale evenementen uit.

4. 4. De 10-Klasse Pasjes, 40-Klasse Pasjes en Drop-in Pasjes geven toegang tot lessen & Rendez-vous in al onze studio’s, maar sluiten workshops of andere speciale evenementen uit.
5. De activeringsdatum van uw pas is de datum van de geboekte eerste klas en niet geannuleerd, zelfs als u niet aanwezig bent.
6. 6. De 10-klassenpas & Rendez-vous vervalt binnen 12 maanden na activering van de pas. Er worden geen terugbetalingen aangeboden wegens ziekte, verwonding, adreswijziging of enige andere reden.

1.2 Contracten

1 De contracten worden afgesloten voor een periode van 6 of 12 maanden vanaf de datum van inschrijving, betaald via automatische incasso. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd zonder voorafgaande kennisgeving van ten minste 30 dagen per post of per e-mail alleen op ( suspensions@bodytrainingstudio.be ) .

2.De datum van activering van het contract is de datum van aankoop van het contract (tenzij u uitdrukkelijk een andere datum vraagt voordat de aankoop wordt verwerkt).

3. Elk contract geeft je toegang tot lessen en afspraken volgens de voorwaarden van het genoemde contract in al onze studio’s, maar sluit workshops of andere speciale evenementen uit.

4. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de betaling te dekken. Als een betaling wordt geweigerd wegens onvoldoende middelen, zal de transactie mislukken. Indien een betaling wordt geweigerd of geweigerd, is het beleid om de betaling opnieuw te verwerken volgens de volgende stappen: a. De originele kaart wordt opnieuw verwerkt. 2 b. indien dit niet lukt, worden alle andere kaarten die onder de account van het lid zijn geregistreerd, verwerkt.

Indien van toepassing wordt op het verschuldigde bedrag een administratieve vergoeding toegepast.

5. 5. De leden worden geschorst van de reservering in geval van niet-betaling. De Body Training Studio is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele extra bankkosten die u bij uw bank in rekening brengt. De bankkosten worden beheerst door de bepalingen en voorwaarden van de contractuele overeenkomsten tussen u en uw bank.

6. In geval van vroegtijdige beëindiging van een contract, moet het lid Body Training Studio hiervan op de hoogte brengen met een minimum van 30 dagen opzegging per post of per e-mail alleen op ( suspensions@bodytrainingstudio.be ) en moet het een vergoeding voor vroegtijdige beëindiging betalen die gelijk is aan drie keer het bedrag van het genoemde contract. Het lid zal ook een forfaitair bedrag van 75€ moeten betalen voor administratieve kosten.

Reserveringsbeleid

1. 1. De betaling voor alle klassen & Rendez-vous moet voor de geplande lesdatum worden ontvangen om uw plaats te verzekeren.
2. 2. Klassen & Rendez-vous moeten vooraf worden geboekt. Klassen & Rendez-vous zijn online te boeken.
Een bericht wordt u per e-mail gestuurd zodra u bevestigd bent. d. “Toevoegen aan de kalender” staat u niet toe om te boeken omdat de lijst vol is en niet beschikbaar is op dat moment. Probeer het later nog eens.

Annuleringsvoorwaarden

1. 1. Als u niet kunt komen naar uw geplande les & Rendez-vous, annuleer dan uw plek om uw plaats beschikbaar te maken voor anderen.
2. 2. Annuleringen moeten worden gedaan via het online reserveringssysteem of mobiele app maximaal 4 uur voor een les & Rendez-vous.

3. 3. Annuleringen worden niet geaccepteerd via telefoon of e-mail.
4. 4. De accountstatus van Body Training Studio toont een Late Cancel als u niet komt opdagen of te laat annuleert.

Studio regels

1. Alle mogelijke inspanningen worden gedaan om de lessen en diensten op tijd te leveren zoals geadverteerd. Het schema kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geannuleerd. 2. Body Training Studio zal geen restitutie, overdracht of compensatie van welke aard dan ook aanbieden voor lessen die te laat komen, gewijzigd of geannuleerd zijn om welke reden dan ook.

2. 2. De studio opent 30 minuten voor de les en sluit 30 minuten na de les. 3. 3. Laattijdige toegang is niet toegestaan en het vroegtijdig verlaten van de les wordt sterk afgeraden.
4. 4. Body Training Studio is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.
5. 5. Body Training Studio behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren.

6. 6. Alle leden ontheffen Body Training Studio, haar eigenaren, directeuren, managers, docenten en alle medewerkers van alle aansprakelijkheid met betrekking tot enig letsel dat zich tijdens een les kan hebben voorgedaan. Schorsing wegens letsel valt onder het Schorsingsbeleid.

Schorsingsbeleid

Alle leden hebben het recht om hun lidmaatschap op te schorten onder de volgende voorwaarden.

1. De schorsing kan één keer per contractjaar aangevraagd worden.
2. 2. De schorsing kan om welke reden dan ook worden aangevraagd. Medische annuleringen/ opschortingen vallen onder deze polis.
3. 3. De schorsing is minimaal 1 weken en maximaal 6 weken. 4. Medische schorsingen kunnen voor maximaal 3 maanden worden aangevraagd op vertoon van een doktersbriefje.
4. 4. De schorsingsaanvraag moet een begin- en einddatum vermelden.
5. 5.Wij kunnen hanteren een administratiekost van per schorsing.
4. Verzoeken tot schorsing moeten worden ingediend op suspensions@bodytrainingstudio.be met een opzegtermijn van 7 dagen voor het begin van de schorsing. Voor medische schorsingen moet de schorsingsaanvraag maximaal 14 dagen na de startdatum van de schorsing worden ingediend.

Informatie, privacy en veiligheidsbeleid

1. De informatie die op deze website wordt gepubliceerd is bedoeld voor het gebruik van de bezoekers en u wordt erop gewezen dat, hoewel er zorg is besteed aan de technische en feitelijke nauwkeurigheid, er zich toch enkele fouten kunnen voordoen. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze pagina’s.
2. 2. Wees u ervan bewust dat Body Training Studio de informatie op haar website van tijd tot tijd kan wijzigen.
3. 3. Body Training Studio is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. 4. 4. Body Training Studio garandeert niet dat de website, de inhoud ervan of de hyperlinks virusvrij of onbesmet zijn. Het is aan te raden om zelf viruscontroles uit te voeren en eigen voorzorgsmaatregelen te treffen. 5. Body Training Studio sluit alle aansprakelijkheid uit voor besmetting of schade veroorzaakt door een virus of elektronische overdracht.
5. 5. Verplichting tot gegevensbeveiliging.
6. Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt veilig bewaard.
7. Alleen geautoriseerde medewerkers, agenten en aannemers (die ermee hebben ingestemd om informatie veilig en vertrouwelijk te bewaren) hebben toegang tot deze informatie.
8. 8. Alle e-mails en nieuwsbrieven van onze sites geven u de mogelijkheid om u af te melden voor verdere mailings.
9. 9. Body Training Studio zal nooit uw persoonlijke informatie verkopen, verhuren, uitwisselen of anderszins delen met een andere persoon, bedrijf of organisatie.

Privacybeleid © 2020 MINDBODY Inc.

Select Session Type: TRIAL SESSION