loader image

Privacybeleid van www.bodytrainingstudio.be

Deze website verzamelt bepaalde persoonsgegevens van haar gebruikers.   Gebruikers kunnen onderworpen zijn aan verschillende beschermingsnormen en daarom kunnen voor sommigen uitgebreidere normen gelden. Voor meer informatie over de beschermingsnormen kunnen Gebruikers de paragraaf over toepasselijkheid raadplegen. Dit document kan worden afgedrukt om het te bekijken via de printopdracht in elke browserinstelling.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Body Training Studio SPRL Avenue Besme 107 1190 Bruxelles (Belgique) TVA : BE0644840954 E-mailadres van de eigenaar : info@bodytrainingstudio.be

Soorten verzamelde gegevens

De soorten Persoonsgegevens die deze website rechtstreeks of via derden verzamelt, omvatten: Cookies; Gebruiksgegevens; voornaam; achternaam; telefoonnummer; bedrijfsnaam; e-mailadres. Volledige details over elk type Persoonsgegevens dat wordt verzameld, worden verstrekt in de secties van dit privacybeleid of door specifieke verklarende teksten die worden gepubliceerd voordat de Gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld wanneer u deze website gebruikt. Tenzij anders aangegeven, zijn alle Gegevens die door deze website worden gevraagd verplicht en kan het ontbreken daarvan het voor deze website onmogelijk maken de Diensten te leveren. In het geval dat deze website specificeert dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij deze niet te verstrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst. Gebruikers die twijfels hebben over de verplichte Persoonsgegevens worden verzocht contact op te nemen met de Eigenaar. Elk gebruik van Cookies – of andere trackinginstrumenten – door deze website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, is bedoeld om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze website worden verkregen, gepubliceerd of meegedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van de derde verkrijgen om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Hoe en waar de gegevens worden verwerkt

Behandelingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens te voorkomen. De gegevens worden verwerkt met behulp van computers of IT-instrumenten, volgens procedures en organisatiemethoden die nauw verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde categorieën personen die belast zijn met de exploitatie van deze website (administratie, verkoop, marketing, juridische dienst, systeembeheer) of voor externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, koeriersdiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien van toepassing, door de Eigenaar zijn aangewezen als Onderaannemers. Een bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is: Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: Onder bepaalde wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt (“opt-out”), zonder zich te hoeven beroepen op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Deze voorwaarde geldt echter niet wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt; de verstrekking van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker of voor een precontractuele verplichting van de Gebruiker; de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen; de verwerking verband houdt met een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen; de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde. In elk geval zal de Eigenaar u graag helpen bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst aan te gaan.

Plaats van behandeling

De gegevens worden verwerkt op het hoofdkantoor van de Eigenaar en op alle andere locaties waar de voor de verwerking verantwoordelijke partijen zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land worden overgebracht. Om meer te weten te komen over waar dergelijke overgedragen Gegevens worden verwerkt, kunnen Gebruikers de sectie met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen. Als er hogere beschermingsnormen gelden, hebben Gebruikers ook het recht om te weten wat de rechtsgrondslag is voor de overdracht van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder het internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de Verenigde Naties, en welke veiligheidsmaatregelen de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers zich hierover informeren door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de Eigenaar via de gegevens in het contactgedeelte.

Opslagtijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom : Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat het contract volledig is uitgevoerd. Persoonsgegevens verzameld voor het doel van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doelen te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen van de Eigenaar vinden in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar. Het kan de Eigenaar worden toegestaan Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden toegepast nadat de bewaartermijn is verstreken.

Doeleinden van de verwerking

Gebruikersgegevens worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Dienst te verlenen, zijn verplichtingen na te komen, te reageren op verzoeken van wetshandhavers, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, kwaadaardige of frauduleuze activiteiten op te sporen, alsmede het volgende: Analytics, Uitwisselingen met sociale netwerken en externe platforms, Contact opnemen met de Gebruiker, Inhoud van externe platforms weergeven en Bakens beheren. Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker de rubriek “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden via verschillende diensten:

Weergave van inhoud van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website bekijken en ermee interageren. Als een dergelijke dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds gegevens over het webverkeer van de pagina’s verzamelen, zelfs als de gebruiker er geen gebruik van maakt.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram is een door Instagram, Inc. aangeboden dienst voor het bekijken van afbeeldingen, waardoor deze website inhoud van deze aard op zijn pagina’s kan opnemen. Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een door Google Ireland Limited geleverde dienst voor het weergeven van lettertypen waarmee deze website inhoud van deze aard op zijn pagina’s kan opnemen. Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals aangegeven in het privacybeleid van de dienst; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Google Maps widget (Google Ireland Limited)

YouTube is een dienst voor het bekijken van video-inhoud die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, waardoor deze website dit type inhoud op zijn pagina’s kan integreren. Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Widget vidéo YouTube (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een door Google Ireland Limited geleverde dienst voor het weergeven van lettertypen waarmee deze website inhoud van deze aard op zijn pagina’s kan opnemen. Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals aangegeven in het privacybeleid van de dienst; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Analyse

De diensten in dit deel stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te controleren en te analyseren en het gedrag van de gebruiker te volgen.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te analyseren, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties op zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Contact opnemen met de gebruiker

Contactformulier (deze website)

Door het contactformulier met zijn gegevens in te vullen, geeft de gebruiker toestemming voor het gebruik van deze gegevens door deze website om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere verzoeken zoals aangegeven in de kop van het formulier. Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; achternaam; bedrijfsnaam; telefoonnummer; voornaam.

Telefonisch contact (deze website)

Gebruikers die hun telefoonnummer opgeven, kunnen worden gecontacteerd voor commerciële of promotionele doeleinden over deze website of om te reageren op verzoeken om ondersteuning. Verwerkte persoonsgegevens: telefoonnummer.

Beheer van tags

Met dit soort diensten kan de Eigenaar de nodige tags of scripts op deze website centraal beheren. Als gevolg hiervan passeren Gebruikersgegevens via deze diensten, wat kan resulteren in het bewaren van deze gegevens.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is een tagbeheerdienst van Google Ireland Limited. Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Uitwisselingen met sociale netwerken en externe platforms

Dit type dienst maakt uitwisselingen met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website mogelijk.
De uitwisselingen en informatie die via deze website worden verkregen, vallen altijd onder de privacy-instellingen die de Gebruiker voor elk sociaal netwerk heeft bepaald.
Dit type dienst kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen van de pagina’s waarop het is geïnstalleerd, zelfs wanneer de Gebruiker er geen gebruik van maakt.
Wij raden u aan uit te loggen bij de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de op deze website verwerkte gegevens niet worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

Facebook Like-knop en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De Facebook Like-button en de Facebook social widgets zijn diensten waarmee u kunt communiceren met het sociale netwerk Facebook, dat wordt aangeboden door Facebook, Inc. Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Uitwisselingen met sociale netwerken en externe platforms

Dit type dienst maakt uitwisselingen met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website mogelijk.
De uitwisselingen en informatie die via deze website worden verkregen, vallen altijd onder de privacy-instellingen die de Gebruiker voor elk sociaal netwerk heeft bepaald.
Dit type dienst kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen van de pagina’s waarop het is geïnstalleerd, zelfs wanneer de Gebruiker er geen gebruik van maakt.
Wij raden u aan uit te loggen bij de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de op deze website verwerkte gegevens niet worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

Andere informatie over persoonsgegevens

Online goederen en diensten verkopen

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om diensten te verlenen of goederen te verkopen aan de Gebruiker, met inbegrip van betaling en eventuele levering. De Persoonsgegevens die worden verzameld om de betaling uit te voeren, kunnen de creditcard, de bankrekening die voor de overschrijving wordt gebruikt of een andere gebruikte betalingsmethode omvatten. Het type gegevens dat door deze website wordt verzameld, hangt af van het gebruikte betalingssysteem.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram is een door Instagram, Inc. aangeboden dienst voor het bekijken van afbeeldingen, waardoor deze website inhoud van deze aard op zijn pagina’s kan opnemen. Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Rechten van de gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun door de Eigenaar verwerkte gegevens. Gebruikers die recht hebben op hogere beschermingsnormen kunnen een van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar informeren welke rechten op hen van toepassing zijn. Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen: Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als zij al toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens. Bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Details worden toegevoegd in de relevante sectie hieronder. Toegang tot hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten of de Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt. Verificatie en rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en om te verzoeken dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd. De verwerking van hun Gegevens beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde voorwaarden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval verwerkt de Eigenaar de gegevens alleen voor opslagdoeleinden. Hun Persoonsgegevens laten wissen of verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde voorwaarden het recht om van de Eigenaar de verwijdering van hun Gegevens te verkrijgen. Hun gegevens op te vragen en over te dragen aan een andere beheerder. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, deze zonder belemmeringen over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen. Het indienen van een klacht. Gebruikers hebben het recht een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of ten behoeve van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen deze verwerking door een reden op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie en die een dergelijk bezwaar rechtvaardigt. Gebruikers dienen zich er echter van bewust te zijn dat indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen een dergelijke verwerking zonder enige rechtvaardiging. Om na te gaan of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uitoefenen

Elk verzoek tot uitoefening van de rechten van de Gebruiker kan worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingediend en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand in behandeling worden genomen.

Toepasselijkheid van de verdergaande beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen in dit document van toepassing zijn op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing indien voor de verwerking van Persoonsgegevens hogere beschermingsnormen gelden. Deze hogere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking : wordt uitgevoerd door een in de EU gevestigde Eigenaar; betrekking heeft op Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en verband houdt met de levering van al dan niet betaalde goederen of diensten aan die Gebruikers; betrekking heeft op Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en de Eigenaar in staat stelt het gedrag van die Gebruikers in de EU te volgen.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van Trackers. Voor meer informatie kan de gebruiker het cookiebeleid raadplegen.

Nadere informatie over de verwerking en verzameling van gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar worden gebruikt voor juridische doeleinden in de rechtbank of in stappen die kunnen leiden tot juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Website of aanverwante Diensten. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties verplicht kan worden persoonsgegevens te verstrekken.

Aanvullende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit Privacybeleid kan deze website de Gebruiker aanvullende informatie en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor operationele en onderhoudsdoeleinden kunnen deze website en diensten van derden bestanden verzamelen die interacties met deze website registreren (systeemlogs) of andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals IP-adres).

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe Do Not Track-verzoeken worden behandeld

Deze website ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken. Raadpleeg het privacybeleid van diensten van derden om te bepalen of zij al dan niet “Do Not Track”-verzoeken accepteren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid door haar Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel op deze website of – voor zover dit technisch en wettelijk mogelijk is – door een bericht te sturen naar de Gebruikers via de contactgegevens waarover de Eigenaar beschikt. Het wordt sterk aanbevolen deze pagina regelmatig te raadplegen, met verwijzing naar de datum van de laatste wijziging die onderaan is aangegeven. Indien de wijzigingen gevolgen hebben voor de verwerkingsactiviteiten die op basis van de toestemming van de Gebruiker worden uitgevoerd, moet de Eigenaar zo nodig een nieuwe toestemming van de Gebruiker verkrijgen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die, direct, indirect of in combinatie met andere informatie – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld door deze website (of door diensten van derden die door deze website worden gebruikt), waaronder de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door Gebruikers die deze website gebruiken, URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv. de tijd die aan elke pagina van de Applicatie wordt besteed) en het aantal bekeken pagina’s. ), het land van herkomst, de kenmerken van de door de Gebruiker gebruikte browser en het besturingssysteem, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die aan elke pagina in de Applicatie wordt besteed) en padgegevens in de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem of de computeromgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze website gebruikt en die, tenzij anders vermeld, de betrokkene is.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Subverwerker (of verantwoordelijke voor de verwerking)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die namens de verantwoordelijke voor de verwerking Persoonsgegevens verwerkt zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze website. Tenzij anders vermeld, is de verantwoordelijke voor de verwerking de eigenaar van deze website.

Deze website (of deze Applicatie)

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De dienst die door deze website wordt geleverd zoals beschreven in de (eventuele) voorwaarden en op deze website/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, hebben alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn trackers die bestaan uit kleine verzamelingen gegevens die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen.

Trackers

Een Tracker verwijst naar elke technologie – bijvoorbeeld cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingebedde scripts, elektronische tags en vingerafdrukken – die gebruikers volgt, bijvoorbeeld door toegang tot of opslag van informatie op het apparaat van de gebruiker.

Juridische informatie

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van verschillende wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van de EU-verordening 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op deze website, tenzij hierin anders vermeld.

Select Session Type: TRIAL SESSION